Algemene voorwaarden – Pilates@work – kvk: 62658166

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Pilates@work en bijbehorende website. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op www.pilatesatwork.nl.

 

Deel 1: Algemene bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

 

Pilates@work 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 62658166, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Bij Pilates@work hoort de volgende website:

 

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

 

Dienst

Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Pilates@work aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, online cursussen, publicaties, workshops en trainingen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Pilates@work.

 

Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Pilates@work, waaronder maar niet uitsluitend de website, online cursussen, publicaties, workshops en trainingen Pilates@work aanbiedt.

 

Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

 

Website

De website Pilatesatwork.nl en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Pilates@work.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van Pilates@work zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Pilates@work een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.

2.4 Voor de diensten van Pilates@work, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.5 Pilates@work is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Pilates@work zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Pilates@work beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Pilates@work een regeling treffen naar redelijkheid.

2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Pilates@work niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Pilates@work in het leven roepen.

3.2 Pilates@work is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Pilates@work is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Pilates@work samengesteld. Pilates@work is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3.4 Pilates@work is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

3.5 Pilates@work kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen, workshops of andere diensten van Pilates@work. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

3.6 De aansprakelijkheid van Pilates@work overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag.

 

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Pilates@work rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Pilates@work.

4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Pilates@work en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Pilates@work schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Pilates@work daardoor of in verband daarmee lijdt. Pilates@work behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

 

Artikel 5 – Privacy

5.1 Pilates@work zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

 

Artikel 6 – Toepasselijk recht

6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Pilates@work, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

 

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten

2.1. Als de gebruiker producten van Pilates@work heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s en teksten op de website. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Pilates@work.

2.2 Het niet toegestaan om deze video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

2.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Pilates@work of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.

2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

2.5 De trainingsvideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Pilates@work hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

2.6 Als de gebruiker zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst.

2.7 Pilates@work behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

2.8 Pilates@work doet haar best om ervoor te zorgen dat de trainingsvideo’s altijd beschikbaar zijn. Pilates@work kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.9 Pilates@work doet haar best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Pilates@work kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

2.10 Pilates@work kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de trainingsvideo’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.12 Bij normaal gebruik van de producten en diensten van Pilates@work, kunnen de trainingsvideo’s en de overige informatie in de producten onbeperkt bekeken worden. Pilates@work behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.13 Pilates@work behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Pilates@work.

2.14 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

2.15 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de trainer.

 

Deel 3: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen

3.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is.

3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij / zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan. Wel kun je je ticket aan iemand anders doorgeven in je omgeving. Geef ons dan de naam, achternaam en emailadres van diegene door. Voor verdere vragen kun je mailen naar info@pilatesatwork.nl.

3.3 Pilates@work doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Pilates@work kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

3.4 Pilates@work kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de Pilates-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telfoons, portemonnee etc.

3.7 Pilates@work heeft het recht offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Pilates@work heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3.8 Pilates@work behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Pilates@work.

3.9 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

3.10 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de trainer.